Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Get Adobe Flash player

Atal y Wasg

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Llun 27/11/2017

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Mewngofnodi

Monthly Update, November 2017 Cymraeg

Diweddariad Misol, Tachwedd 2017

 

 

Dyma recordydd gwifr Minifon P55, o 1955, a gyflwynwyd i’r Amgueddfa yn ddiweddar.  Dyfeisiwyd y recordydd gwifr gan Valdemar Poulsen o Ddenmarc, a wnaeth waith arwyddocaol iawn gyda darllediadau radio cynnar hefyd.  Roedd y recordydd yn gweithio yn debyg i recordydd tâp wrth i wifren ddur denau gael ei thynnu ar draws y pen recordio ar gyflymder.  Roedd hyn yn rhoi bron i awr o amser recordio, oedd yn hirach na record gramoffôn.  Roedd y recordydd gwifr yn boblogaidd iawn 1945-1954 fel peiriant arddweud ac ar gyfer recordio yn y cartref, ond wedyn cafodd ei ddisodli gan y recordydd tâp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafwyd penwythnos llwyddiannus iawn yn yr Amgueddfa yn ystod ‘Drysau Agored’ Dinbych.  Bu dros drigain o bobl yn ymweld â’r Amgueddfa, nifer ohonynt o du allan i’r dref.  Cafwyd teithiau tywys, arddangosiadau gan yr Amaturiaid Radio a sesiynau celf a chrefft i blant ac oedolion.  Uchafbwynt y penwythnos oedd Lowri Jones yn rhoi cipolwg i ni ar fywyd a llwyddiannau  “David Edward Hughes y Dyfeisiwr” trwy lygaid Blodwen, y forwyn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae ein rhaglen ddarlithiau misol yn mynd yn ei blaen yn hwylus.  Dyma’r rhai nesaf:

Yn Saesneg - ‘Dinbych a Ffrynt y Gorllewin’, gan Clwyd Wynne a Cliff Kearns ar Dachwedd 17eg.

        

Ac yn Gymraeg - ‘Yr Ymgyrch am S4C’, gan Angharad Tomos,  ar Dachwedd 24ain.  

Mae’r darlithiau yn cychwyn am 7.00 y.h. ac mae lluniaeth ysgafn i ddilyn.  Croeso cynnes i bawb.

 

Bydd ein Bore Coffi eleni ar Ragfyr 2il yn Eirianfa, 10.00 y.b., pan fyddwn yn cydweithio â MaryDei a Mind Dyffryn Clwyd.

 

 

 

Cyfres o Sgyrsiau 2017-2018

CYFRES O SGYRSIAU A DIGWYDDIADAU YN AMGUEDDFA RADIOS GWEFR HEB WIFRAU, DINBYCH 2017 – 2018

 

MEDI 2017

 

Dydd Gwener, 15 Medi, 7 - 10 y.h.   "Menai Science Park".  Siaradwr: Ieuan Wyn Jones

 

HYDREF 2017

 

Dydd Gwener, 20 Hydref,   7 - 10 y.h. "Victorian Pharmacy". Siaradwr: Sue Clark

    

 

TACHWEDD 2017

 

Dydd Gwener, 17 Tachwedd,   7 - 10 y.h. "Denbigh and the Western Front". Siaradwyr: Clwyd Wynne a Cliff Kearns

 

 

RHAGFYR 2017

 

 

IONAWR 2018  

 

Dydd Gwener, 19 Ionawr, 7 - 10 y.h.  "Making Jewels". Siaradwr: John Clark

 

CHWEFROR 2018

 

Dydd Gwener, 16 Chwefror,   7 -10 y.h.  "Broadcasting in the 1980s at Radio Havana Cuba".  Siaradwr: Lila Haines

 

MAWRTH 2018

 

Dydd Gwener, 16 Mawrth, 7 -10 y.h.  Darlith flynyddol David Edward Hughes.  "Broadcasting in Wales".  Siaradwr: Ifor ap Glyn

 

 

EBRILL 2018

 

Dydd Gwener, 20 Ebrill, 7 -10 y.h.  "The Sea Tragedies of the Ocean Monarch and the Lelia".  Siaradwyr: Tony Griffiths a Keith Mountain

 

 

MAI 2018

 

Dydd Gwener, 18 Mai, 7 - 10 y.h. "Mining in North East Wales".  Siaradwr: Alan Jones

 

MEHEFIN 2018

 

Dydd Gwener, 15 Mehefin, 7 - 10 y.h. "Gramophone Technology and the 78 RPM Record". Siaradwr David Crawford: Curadur yr Amgueddfa.

 

Dylid cyfeirio at y wefan am fwy o wybodaeth

Diweddarial misol, Gorffennaf 2017.

Diweddarial misol, Gorffennaf 2017.

 

Ar Nos Wener, Mai’r 19eg, cawsom ddarlith gynhwysfawr iawn gan Steffan Tudor, Pennaeth Adran Ffiseg Ysgol Glan Clwyd,  am Ffiseg Gronynnau  ac am ei Ymweliad â C.E.R.N., sef “Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire” yng Ngenefa yn 2015.  Roedd y ddarlith yn un ryngweithiol a bu Mr. Tudor yn holi’r gynulleidfa a defnyddio arbrofion i ddatblgyu ei sgwrs.  Wrth edrych ar nifer a safon y cwestiynau a’r sylwadau a gafwyd ar ddiwedd y ddarlith, roedd y noson yn llwyddiant ysgubol.  Diolch iddo am ei frwdfrydedd.

Roedd ein Diwrnod Agored ar y diwrnod canlynol yn llwyddiant hefyd, wrth inni gymryd rhan yn yr Ŵyl Wanwyn.  Gŵyl yw hon sy’n dathlu creadigrwydd ymhlith pobl hŷn a buom ni yn dysgu sut i wneud Celf Losgliw ac yn gwylio sut mae Trosglwyddydd Sparks yn gweithio.  Bu pobl hefyd yn edmygu’r Corn Voigt “newydd” ac yn rhyfeddu at wychder y sain.

 

Codwyd £334 yn y Bore Coffi yn Eirianfa ar Fehefin 3ydd, ar y cŷd â Chlwb Ffilmiau Dinbych.  Diolch i bawb a’n cefnogodd ac yn arbennig i’r Maer a’r Faeres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

 

Dydd Gwener, 24 Tachwedd, 7.00  y.h.

"Yr Ymgyrch am S4C"

Gan: Angharad Tomos

(Sgwrs yn Gymraeg)

 

Dydd Sadwrn, Rhagfyr 2il, 10:00 - 12:00, Bore Coffi ar y cyd a MaryDei a MIND yn Eirianfa, Dinbych, LL16 3TS

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo