Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Get Adobe Flash player

Atal y Wasg

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Llun, 25/06/2018.

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Rhagfyr 2017

 

Diweddariad misol, Rhagfyr 2017

    

Cyfnod Fictoria

 

 ‘Fferylliaeth yn Oes Fictoria’ oedd y ddarlith gyhoeddus ddiweddaraf yn ein cyfres am wyddoniaeth, hanes a darlledu.  Cyflwynodd Sue Clark ddarlun clir o gymdeithas yn y cyfnod hwnnw, gyda’r datblygiadau enfawr mewn diwydiant a arweiniodd at lwyddiant a chyfoeth i rai, ond at ddiweithdra, tlodi a newyn i eraill.  Soniodd am afiechydon mawr y cyfnod, fel y pas, twbercwlosis, difftheria, colera, y frech goch, a’r ffliw, a’r damweiniau erchyll a ddigwyddai yn y ffatrïoedd a’r gweithfeydd.  Doedd pobl ddim yn gwybod bod afiechydon yn cael eu lledaenu o un person i’r llall, oherwydd diffyg glanweithdra, a doedd dim sôn am reolau iechyd a diogelwch!  Roedd pobl gyfoethog yn gallu galw ar Feddyg i’w trin pan oedden nhw yn sâl, ond roedd rhaid i’r bobl dlawd fynd at yr Apothecari a gymysgai ffisig iddyn nhw.  Yn 1841, sefydlwyd Cymdeithas y Fferyllwyr a dechreuwyd hyfforddi fferyllwyr.

 

Dymau lun o fferyllfa Oes Fictoria.  Roedd yn le mawr gyda nifer o weithwyr yn cyflawni gwahanol swyddi.  Roedd y Fferyllydd yn trin pob math o afiechydon ac anhwylderau a chreai’r ffisig trwy dynnu cynhwysion o blanhigion, rhisgl ac ati, a’u cymysgu.  Cyflenwai’r meddygon lleol, y deintydd, a’r ysbyty, a byddai’n trin ceffylau hefyd gan eu bod mor bwysig ar gyfer cludiant.  Mae’n amheus a oedd y cymysgeddau hyn yn llesol, ac yn aml  defnyddiwyd cynhwysion gwenwynig heb yn wybod.

 

Yn y cyfnod hwn hefyd, sylweddolwyd cymaint oedd grym hysbysebu ac mae rhai o’r cynnyrch yn dal ar gael heddiw, fel y gwelir yn y llun.

 

Sefydlwyd y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol ym 1948, a mawr yw ein diolch iddo.  Mae’n bechod medddwl bod pobl ar draws y byd heddiw yn dal i ddioddef o afiechydon mawr Oes Fictoria oherwydd tlodi, newyn, rhyfel a dwr budr.

 

 

Y 40au

Mae’r Amgueddfa wedi creu Ystafell Fyw o’r 40au lle mae’n bosib eistedd i gael sgwrs a phaned.  Mae’n cynnwys dodrefn o’r cyfnod, radios, gramoffôn, a theledu o 1948 a dderbyniai Deledu BBC o Sutton Coldfield yn unig.  Mae yna Radiogram RGD o 1936 hefyd, y Radiogram gorau a gynhyrchwyd yn y Deyrnas Unedig cyn y rhyfel.  £126 oedd ei bris – £2 yr wythnos oedd cyflog athro ar y pryd.

 

 

 

Y presennol

 

Roedd cynnwrf mawr yn yr Amgueddfa yn ddiweddar pan lwyddodd Ceri, Brian a Hugh i gysylltu ag Amatur Radio arall, o’r enw Daniel, ym Mogota, Columbia.

 

 

 

 

Dyma’r darlithiau nesaf yn y gyfres:

Ionawr 19eg, “Creu Gemau”, gan John Clark.
Chwefror 16eg, “Darlledu yn yr 80au ar Radio Havana Cuba”, gan Lila Haines.
Mawrth 16eg, “Darlledu yng Nghymru”, gan Ifor ap Glyn.  Darlith flynyddol David Edward Hughes fydd hon.
Ebrill 20fed, “Trasiedïau Morwrol yr ‘Ocean Monarch’ a’r ‘Lelia’”, gan Tony Griffiths a Keith Mountain.
Ebrill 27ain, darlith Gymraeg gan Ioan Talfryn ar Syr T. H. Parry-Williams.

 

 

Mae’r darlithiau yn cychwyn am 7.00 y.h. ac mae lluniaeth ysgafn i ddilyn.  Croeso cynnes i bawb.

                                    

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

Effeithiolrwydd a Diogelwch Meddyginiaethau

Darlith gan yr Athro Dyfrig Hughes: 22/06/2018 : 7 y.h.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo