Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Get Adobe Flash player

Atal y Wasg

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Llun, 25/06/2018.

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Ionawr 2018

 Diweddariad Misol, Ionawr 2018  

 

Bu’r cyfnod cyn y Nadolig yn brysur iawn yn yr Amgueddfa. 

 

Ar Dachwedd 17eg, daeth Cliff Kearns a Clwyd Wynne i siarad â ni am lyfr newydd Cliff, ‘A Town at War – Denbigh and the Western Front’.  Llyfr wedi ei seilio ar brofiadau ei dad, Joe, yn y Rhyfel Byd Cyntaf yw ond llyfr sy’n amlygu’r berthynas oedd rhwng Dinbych a Ffrynt y Gorllewin, er mor bell oedden nhw oddi wrth ei gilydd.  Roedd Joseph Kearns yn newyddiadurwr dan hyfforddiant i’r Free Press ac ymunodd â’r Ffiwsilwyr Cymreig pan oedd yn 16 oed.  Oherwydd ei sgiliau newyddiadurol a’i allu i ddefnyddio llaw-fer a chod Morse cafodd ei anfon gyda’r Uwch-Swyddogion i safleodd blaen y brwydro.  O fewn y flwyddyn, roedd wedi cael ei ladd.  Cofnodir ei enw mewn dyfyniad o bapur y Free Press, Rhagfyr 4ydd, 1915, gyda 187 o feibion eraill yr ardal a laddwyd yn y Rhyfel Mawr.  

 

‘Yr Ymgyrch am S4C’ oedd testun Angharad Tomos pan ymwelodd â’r Amgueddfa ar nos Wener, Tachwedd 24ain.  Soniodd am ei phrofiad o gyrraedd Prifysgol Aberystwyth ar ganol ymgyrch Cymdeithas yr Iaith i gael sianel deledu Gymraeg i Gymru.  Doedd ganddi ddim diddordeb yn y byd darlledu, ond gan fod Saunders Lewis wedi dweud mai’r “Teledu yw pennaf lleiddiad y Gymraeg” penderfynodd fod rhaid iddi hi ymuno â’r gweithredu.  Ei thasg gyntaf, ar ôl bod yn y Brifysgol am bum niwrnod, oedd dringo mast teledu Crystal Palace yn Llundain a chael ei charcharu am bum niwrnod.  Yn 1977 torrodd i mewn i drosglwyddydd teledu Winter Hill, Manceinion, ac arestiwyd hi gan yr Heddlu.  Eu cwestiwn nhw iddi oedd, “Beth yw eich cysylltiad chi â’r IRA?”  Ar ôl refferendwm 1979 penderfynodd Gwynfor Evans ymprydio at farwolaeth os na chai Cymru sianel Gymraeg a bu pobl Cymru yn gwrthod talu eu trwyddedau teledu.  O’r herwydd penderfynodd Prif Weinidog San Steffan, Margaret Thatcher, ganiatáu sefydlu pedwaredd sianel a fyddai’n cynnwys rhaglenni Cymraeg.  Cychwynnwyd S4C ar nos Wener, Tachwedd 1af, 1982, a mawr fu’r dathlu.  Ond, erbyn heddiw, oherwydd y diffyg cynnydd sydd wedi dilyn y cwtogi arianol, mae’r ymgyrchu wedi ail-ddechrau, ac mae rhai yn gwrthod talu eu trwyddedau teledu unwaith eto.  Maen nhw’n hawlio ei bod hi’n ‘hen bryd datganoli darlledu i Gymru’.

  

 

 

 Diolch i bawb a gefnogodd ein Bore Coffi ar Ragfyr 2ail.  Codwyd dros £600 i MaryDei, Mind Dyffryn Clwyd a’r Amgueddfa.

 

 

Dyma’r darlithiau nesaf yn ein cyfres ar gyfer y flwyddyn newydd:

Ionawr 19eg, “Creu Gemau”, gan John Clark.

Chwefror 16eg, “Darlledu yn yr 80au ar Radio Havana Cuba”, gan Lila Haines.

Mawrth 16eg, “Darlledu yng Nghymru”, gan Ifor ap Glyn.  Darlith flynyddol David Edward Hughes fydd hon.

Ebrill 20fed, “Trasiedïau Morwrol yr ‘Ocean Monarch’ a’r ‘Lelia’”, gan Tony Griffiths a Keith Mountain.

Ebrill 27ain, darlith Gymraeg gan Ioan Talfryn ar Syr T. H. Parry-Williams.

Mae’r darlithiau yn cychwyn am 7.00 y.h. ac mae lluniaeth ysgafn i ddilyn.  Croeso cynnes i bawb.

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

Effeithiolrwydd a Diogelwch Meddyginiaethau

Darlith gan yr Athro Dyfrig Hughes: 22/06/2018 : 7 y.h.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo