Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Get Adobe Flash player

Atal y Wasg

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Llun, 30/04/2018.

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Mae ein derbyniwr atgynhyrchiol Foulkes yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Wrecsam fel rhan o Arddangosfa Fforwm Treftadaeth Gogledd-Ddwyrain Cymru, “100 o Wrthrychau”, 20/04/18 - 30/06/18.

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Rhagfyr 2017

 

Diweddariad misol, Rhagfyr 2017

    

Cyfnod Fictoria

 

 ‘Fferylliaeth yn Oes Fictoria’ oedd y ddarlith gyhoeddus ddiweddaraf yn ein cyfres am wyddoniaeth, hanes a darlledu.  Cyflwynodd Sue Clark ddarlun clir o gymdeithas yn y cyfnod hwnnw, gyda’r datblygiadau enfawr mewn diwydiant a arweiniodd at lwyddiant a chyfoeth i rai, ond at ddiweithdra, tlodi a newyn i eraill.  Soniodd am afiechydon mawr y cyfnod, fel y pas, twbercwlosis, difftheria, colera, y frech goch, a’r ffliw, a’r damweiniau erchyll a ddigwyddai yn y ffatrïoedd a’r gweithfeydd.  Doedd pobl ddim yn gwybod bod afiechydon yn cael eu lledaenu o un person i’r llall, oherwydd diffyg glanweithdra, a doedd dim sôn am reolau iechyd a diogelwch!  Roedd pobl gyfoethog yn gallu galw ar Feddyg i’w trin pan oedden nhw yn sâl, ond roedd rhaid i’r bobl dlawd fynd at yr Apothecari a gymysgai ffisig iddyn nhw.  Yn 1841, sefydlwyd Cymdeithas y Fferyllwyr a dechreuwyd hyfforddi fferyllwyr.

 

Dymau lun o fferyllfa Oes Fictoria.  Roedd yn le mawr gyda nifer o weithwyr yn cyflawni gwahanol swyddi.  Roedd y Fferyllydd yn trin pob math o afiechydon ac anhwylderau a chreai’r ffisig trwy dynnu cynhwysion o blanhigion, rhisgl ac ati, a’u cymysgu.  Cyflenwai’r meddygon lleol, y deintydd, a’r ysbyty, a byddai’n trin ceffylau hefyd gan eu bod mor bwysig ar gyfer cludiant.  Mae’n amheus a oedd y cymysgeddau hyn yn llesol, ac yn aml  defnyddiwyd cynhwysion gwenwynig heb yn wybod.

 

Yn y cyfnod hwn hefyd, sylweddolwyd cymaint oedd grym hysbysebu ac mae rhai o’r cynnyrch yn dal ar gael heddiw, fel y gwelir yn y llun.

 

Sefydlwyd y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol ym 1948, a mawr yw ein diolch iddo.  Mae’n bechod medddwl bod pobl ar draws y byd heddiw yn dal i ddioddef o afiechydon mawr Oes Fictoria oherwydd tlodi, newyn, rhyfel a dwr budr.

 

 

Y 40au

Mae’r Amgueddfa wedi creu Ystafell Fyw o’r 40au lle mae’n bosib eistedd i gael sgwrs a phaned.  Mae’n cynnwys dodrefn o’r cyfnod, radios, gramoffôn, a theledu o 1948 a dderbyniai Deledu BBC o Sutton Coldfield yn unig.  Mae yna Radiogram RGD o 1936 hefyd, y Radiogram gorau a gynhyrchwyd yn y Deyrnas Unedig cyn y rhyfel.  £126 oedd ei bris – £2 yr wythnos oedd cyflog athro ar y pryd.

 

 

 

Y presennol

 

Roedd cynnwrf mawr yn yr Amgueddfa yn ddiweddar pan lwyddodd Ceri, Brian a Hugh i gysylltu ag Amatur Radio arall, o’r enw Daniel, ym Mogota, Columbia.

 

 

 

 

Dyma’r darlithiau nesaf yn y gyfres:

Ionawr 19eg, “Creu Gemau”, gan John Clark.
Chwefror 16eg, “Darlledu yn yr 80au ar Radio Havana Cuba”, gan Lila Haines.
Mawrth 16eg, “Darlledu yng Nghymru”, gan Ifor ap Glyn.  Darlith flynyddol David Edward Hughes fydd hon.
Ebrill 20fed, “Trasiedïau Morwrol yr ‘Ocean Monarch’ a’r ‘Lelia’”, gan Tony Griffiths a Keith Mountain.
Ebrill 27ain, darlith Gymraeg gan Ioan Talfryn ar Syr T. H. Parry-Williams.

 

 

Mae’r darlithiau yn cychwyn am 7.00 y.h. ac mae lluniaeth ysgafn i ddilyn.  Croeso cynnes i bawb.

                                    

Diweddariad Misol, Tachwedd 2017

Diweddariad Misol, Tachwedd 2017

 

 

Dyma recordydd gwifr Minifon P55, o 1955, a gyflwynwyd i’r Amgueddfa yn ddiweddar.  Dyfeisiwyd y recordydd gwifr gan Valdemar Poulsen o Ddenmarc, a wnaeth waith arwyddocaol iawn gyda darllediadau radio cynnar hefyd.  Roedd y recordydd yn gweithio yn debyg i recordydd tâp wrth i wifren ddur denau gael ei thynnu ar draws y pen recordio ar gyflymder.  Roedd hyn yn rhoi bron i awr o amser recordio, oedd yn hirach na record gramoffôn.  Roedd y recordydd gwifr yn boblogaidd iawn 1945-1954 fel peiriant arddweud ac ar gyfer recordio yn y cartref, ond wedyn cafodd ei ddisodli gan y recordydd tâp.

 

 

Cafwyd penwythnos llwyddiannus iawn yn yr Amgueddfa yn ystod ‘Drysau Agored’ Dinbych.  Bu dros drigain o bobl yn ymweld â’r Amgueddfa, nifer ohonynt o du allan i’r dref.  Cafwyd teithiau tywys, arddangosiadau gan yr Amaturiaid Radio a sesiynau celf a chrefft i blant ac oedolion.  Uchafbwynt y penwythnos oedd Lowri Jones yn rhoi cipolwg i ni ar fywyd a llwyddiannau  “David Edward Hughes y Dyfeisiwr” trwy lygaid Blodwen, y forwyn.  

 

Mae ein rhaglen ddarlithiau misol yn mynd yn ei blaen yn hwylus.  Dyma’r rhai nesaf:

Yn Saesneg - ‘Dinbych a Ffrynt y Gorllewin’, gan Clwyd Wynne a Cliff Kearns ar Dachwedd 17eg.

        

Ac yn Gymraeg - ‘Yr Ymgyrch am S4C’, gan Angharad Tomos,  ar Dachwedd 24ain.  

Mae’r darlithiau yn cychwyn am 7.00 y.h. ac mae lluniaeth ysgafn i ddilyn.  Croeso cynnes i bawb.

 

Bydd ein Bore Coffi eleni ar Ragfyr 2il yn Eirianfa, 10.00 y.b., pan fyddwn yn cydweithio â MaryDei a Mind Dyffryn Clwyd.

 

 

 

Diweddariad misol, Hydref 2017

Diweddariad misol, Hydref 2017

 

 

Bu’r haf yn gyfnod prysur i Amgueddfa Gwefr heb Wifrau.  Yn ogystal â’r gwaith cynnal a chadw arferol a chroesawu ymwelwyr, aethom ag arddangosfa  i amryw o lefydd:

Pabell Wyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn

 

Digwyddiad Amaturiaid Radio yng Nghanolfan Llyn Brenig

 

 

 Archifdy Sir Ddinbych ar gyfer ‘Drysau Agored’ Rhuthun

 

Daeth Cymdeithas Radio Gogledd Cymru o Landudno ar ymweliad â’r Amgueddfa un noson hefyd.

 

Ieuan Wyn Jones, cyn ddirprwy brif-weinidog, oedd ein siaradwr ym Mis Medi.  Cawsom sgwrs hynod ddiddorol am ei waith fel cyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai neu M-SParc.  Bu’n sôn am sut oedd parciau gwyddoniaeth mewn rhannau eraill o’r byd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i economi ardaloedd a chreu swyddi da.  Eglurodd fod y cwmni yn cydweithio gyda Phrifysgol Bangor i ffurfio dolen rhwng y Brifysgol a chwmnïau bach a mawr.  Bydd adeilad cyntaf y parc ger Gaerwen yn agor y flwyddyn nesaf.  

 

Mae rhaglen lawn o weithgareddau wedi ei threfnu ar gyfer tymor yr Hydref.

Darlithiau Saesneg:

‘Fferyllfeydd yn Oes Fictoria’, gan Sue Clark, ar Hydref 20fed.

‘Dinbych a’r Ffrynt Gorllewinol’, gan Clwyd Wynne a Cliff Kearns ar Dachwedd 17eg.

 

Darlithiau Cymraeg:

‘Yr Ymgyrch am S4C’, gan Angharad Tomos,  ar Dachwedd 24ain.  

Mae’r darlithiau yn cychwyn am 7.00 y.h. ac mae lluniaeth ysgafn i ddilyn.  Croeso cynnes i bawb.

 

Darlithiau Cymraeg:

‘Yr Ymgyrch am S4C’, gan Angharad Tomos,  ar Dachwedd 24ain.  

Mae’r darlithiau yn cychwyn am 7.00 y.h. ac mae lluniaeth ysgafn i ddilyn.  Croeso cynnes i bawb.

 Bydd ein Bore Coffi yn Eirianfa ar Ragfyr 2il am 10.00 y.b., ar y cyd â MaryDei a Mind.

Cyfres o Sgyrsiau 2017-2018

CYFRES O SGYRSIAU A DIGWYDDIADAU YN AMGUEDDFA RADIOS GWEFR HEB WIFRAU, DINBYCH 2017 – 2018

 

MEDI 2017

 

Dydd Gwener, 15 Medi, 7 - 10 y.h.   "Menai Science Park".  Siaradwr: Ieuan Wyn Jones

 

HYDREF 2017

 

Dydd Gwener, 20 Hydref,   7 - 10 y.h. "Victorian Pharmacy". Siaradwr: Sue Clark

    

 

TACHWEDD 2017

 

Dydd Gwener, 17 Tachwedd,   7 - 10 y.h. "Denbigh and the Western Front". Siaradwyr: Clwyd Wynne a Cliff Kearns

 

 

RHAGFYR 2017

 

 

IONAWR 2018  

 

Dydd Gwener, 19 Ionawr, 7 - 10 y.h.  "Making Jewels". Siaradwr: John Clark

 

CHWEFROR 2018

 

Dydd Gwener, 16 Chwefror,   7 -10 y.h.  "Broadcasting in the 1980s at Radio Havana Cuba".  Siaradwr: Lila Haines

 

MAWRTH 2018

 

Dydd Gwener, 16 Mawrth, 7 -10 y.h.  Darlith flynyddol David Edward Hughes.  "Gramophone Technology and the development of the 78RPM record". Siaradwr David Crawford: Curadur yr Amgueddfa.

 

EBRILL 2018

 

Dydd Gwener, 20 Ebrill, 7 -10 y.h.  "The Sea Tragedies of the Ocean Monarch and the Lelia".  Siaradwyr: Tony Griffiths a Keith Mountain

 

 

MAI 2018

 

Dydd Gwener, 18 Mai, 7 - 10 y.h. "Mining in North East Wales".  Siaradwr: Alan Jones

 

MEHEFIN 2018

 

Dydd Gwener, 15 Mehefin, 7 - 10 y.h. "Broadcasting in Wales": Siaradwr: Ifor ap Glyn

 

Dylid cyfeirio at y wefan am fwy o wybodaeth

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

Ebrill 27fed, 19:00 "Yr Efe -T.H. Parry-Williams a'r isymwybod", darlith gan Ioan Talfryn

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo